روسری

تارهای بافته روی شانه های من ؟

باد صورتش را به گونه ام چسبانده

اشک از گوشه لبان من غلطان است

تافته بر دوش من چارقدی مرده!

پوشش روی پلکهای من رنگین است

تارهای مشکی ام چه اندازه غمگین است!

در میان فشار پودهای وحشی نگاه این و آن

 روسری بنفشه ام سخت شرمگین است!

/ 0 نظر / 7 بازدید