ما به سوی ... هم

در حبابی که ما در آن غوطه وریم

یک نتیجه حسی عمیق

شیون بودن می کشد :

من به سوی تو...

تو به سوی من ...

و هر دو از انتهای دستان هم تنها تر !

نمی دانیم دیری نمی پاید که بغض ها خواهد ترکید

و ما به اوج سقوط خواهیم کرد

باز به سوی ... هم

/ 0 نظر / 19 بازدید