دریای درون

غرق رؤیا می شویم

در تکاپوی رسیدن

موج دریا می شویم

ساحل دل می آرمد در آغوشی دگر

خیره بر چشمان آنها می شویم

موج بر ما می زند

آن طرف تر خیس و رسوا می شویم !

غرق در اندوه تنهایی خویش

تشنه احساس شنها می شویم !

باد در طنازی و ما زاری کنان

ای دریغ ...

زخمی نادانی خود

 آن پیر برنا می شویم !

/ 0 نظر / 7 بازدید