لذت

بزک دوزک می کنم غمها را

بلکه زندگی به تلخک صورتشان

روی خوش نشان دهد !

غم هر چه باشد ذاتش بیهوده است

چه تلخ چه شیرین

بگذارید کمی بخندد !

/ 0 نظر / 7 بازدید