خوشبختی بعنی ؟

جنس قلب هیچ اهمیتی ندارد

چه مهربان چه نامهربان

همگی محکومیم به انسان بودن و ضعف و زوال

خوشبخت کسیست که

چشمهایش کر باشند و

گوشهایش کور و لبهایش همواره خاموش !

/ 1 نظر / 7 بازدید