ای کاش

اگر آن سلول خالی ذهنم

نه از رسته خاکستری ها ! بل از جامعه سپیدپوشان روحانی

از گزند افکار وحشی مغایرات

قی برنمی داشت

می شد

خیلی زود باز به تو اندیشیدو افروخت ونسوخت

کاش...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید