خیانت مرا شکست

سرم محکم به دیوار خیانت برخورد کرده

آخ که چه دردپایان ناپذیری دارد !

.... 

 

وقتی شکسته شدم ، فریاد نکشیدم

سکوت کردم تا از انتهای حرفم

خداوند بگریزد !

/ 0 نظر / 4 بازدید