از شهر سرما

شهر تمام شد؟

و آخرین قدمهای ما

"ر"

را ترک کرد!

....هنوز هم آن سرمای نافذ تنمان را می لرزاند

غرامت یک نسخه بی اعتباری؟

سوزیست که از سالها پیش تا به ...

در چشمان شهر رسوخ کرد و نمرد!

/ 0 نظر / 7 بازدید