زندگی

یک خارپشت کوچک

قِل قِل کنان توی چشمم تاب می خورد

از آخرین باری که پلکهایم را باران داد

دقایقی چند نمی گذرد !

اما حضور این موجود جذاب

هنوز در چشمهای من سرگردان است !

مگر با اشکها به پایین نگریخته بود ؟

/ 0 نظر / 7 بازدید