امید را دوباره از سر گرفتم

تا گمان نکنی از تو مرده ام

خیانت ، رنگ چرکین صورتت بود که پشت ماسکه شعارهایت مخفی اش می کردی

ماسکه ای که دیر یا زود هویدایت کرد !

خوشحالم که زودتر از موعد رنگ باختی

و مرا آزاد کردی

از اسارت گندابه تنت

و عاشقانه های فسیخ و زشت و کریح زیر پیراهنت !!!

/ 0 نظر / 8 بازدید